Onze voorwaarden.
Home > Onze voorwaarden

Onze voorwaarden.

Algemene voorwaarden Afvalplaza.nl

1. Algemeen

1.1.   De website www.afvalplaza.nl (de “Website”) wordt door Afvalplaza.nl, gevestigd aan de Fuut 23 te (4617 KP) Bergen op Zoom en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 20152627, BTW-nummer NL147206364B01 (“Afvalplaza”), aan het publiek aangeboden. 

1.2.   De Website beoogt een platforum te bieden aan natuurlijke en/of rechtspersonen die behoefte hebben aan dienstverlening met betrekking tot afvalverwerking (de “Opdrachtgever”) en natuurlijke en/of rechtspersonen die zich bezig houden met het bieden van dergelijke dienstverlening (de “Bieder”). Hiertoe biedt Afvalplaza aan de Opdrachtgever de mogelijkheid om een opdracht op de Website te plaatsen met een omschrijving van de gezochte diensten (de “Opdracht”) naar aanleiding waarvan de Bieder aan deze Opdrachtgever een aanbod kan doen (de “Bieding”).

1.3.   Door gebruik te maken van de Website stemt u (de “Gebruiker”), hetzij als Opdrachtgever of Bieder hetzij als derde-gebruiker, in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van Afvalplaza.nl (de “Algemene Voorwaarden”).

1.4.   De Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op ieder gebruik van de Website en de onder artikel 1.2. omschreven dienstverlening die Afvalplaza middels haar Website aanbiedt (de “Dienstverlening”), alsmede iedere overeenkomst die daaruit voortvloeit en waarbij Afvalplaza partij is.

1.5.   Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk wanneer Afvalplaza hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

1.6.   De toepasselijkheid van andere, al dan niet door de Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.7.   Afvalplaza behoudt zich het recht voor de Website, de Dienstverlening en de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen, aan te passen of te vervangen. De Gebruiker dient daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen kennis te nemen. Door het gebruik van de Website en/of Dienstverlening voort te zetten stemt de Gebruiker met deze wijziging en/of aanpassing van de Algemene Voorwaarden in.

 

2. Dienstverlening

2.1.   Afvalplaza benadrukt dat de Dienstverlening, zoals omschreven in artikel 1.2., zich slechts beperkt tot het bieden van de mogelijkheid voor de Opdrachtgever en de Bieder om met elkaar in contact te komen. In geen geval kan Afvalplaza verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen en/of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website en/of de Dienstverlening.

2.2.   Afvalplaza is te allen tijde en ongeacht de reden gerechtigd de Website en/of de Dienstverlening aan te passen, (al dan niet tijdelijk) te staken en/of te beëindigen.

2.3.   Hoewel Afvalplaza de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld, geeft zij geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid  en/of volledigheid hiervan.

2.4.   Afvalplaza biedt de Website en de Dienstverlening aan op een “as is”-basis en geeft geen enkele garantie – uitdrukkelijke of stilzwijgend – waaronder maar niet uitsluitend garanties ter zake van eigendomsrechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, afwezigheid van virussen, trojans en/of andere fouten en/of gebreken. Afvalplaza is niet gehouden tot het verhelpen van dergelijke fouten en/of gebreken.

2.5.   Afvalplaza spant zich naar alle redelijkheid in met betrekking tot de beveiliging van haar systemen tegen verlies van data en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Hiertoe zal Afvalplaza passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen. Afvalplaza aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor enige schade, die door gebrekkige beveiliging van de Website en/of Dienstverlening heeft kunnen ontstaan. De Gebruiker erkent dat hij een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de beveiliging van zijn systemen.

2.6.   Afvalplaza is gerechtigd de Website en/of de Dienstverlening (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden en/of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Afvalplaza ontstaat.

2.7.   De inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot een Opdracht en/of Bieding is afkomstig van de Gebruikers. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Afvalplaza draagt voor de inhoud daarvan noch voor (de inhoud van) enige andere communicatie tussen Gebruikers onderling, enige verantwoordelijkheid. Evenmin draagt Afvalplaza verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Bieders jegens elkaar, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.     

 

3. Gebruikersaccount

3.1.   Om gebruik te kunnen maken van de Dienstverlening dient de Gebruiker een gebruikersaccount (het “Account”) aan te maken op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.

3.2.   Het Account wordt pas aangemaakt wanneer Afvalplaza de aanvraag tot het  plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard. Afvalplaza is gerechtigd (het aanmaken van) een Account te weigeren.

3.3.   Nadat de aanvraag voor een Account door Afvalplaza is aanvaard, verstrekt zij aan de Gebruiker een wachtwoord. Het Account en bijbehorende wachtwoord zijn strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken.

3.4.   Met het aanmaken van het Account en het verstrekken van een wachtwoord aan de Gebruiker, komt tussen Afvalplaza en de Gebruiker een overeenkomst tot gebruik van de Dienstverlening tot stand (de “Overeenkomst”).

3.5.   De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Afvalplaza voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Website en/of Dienstverlening is gemaakt.

3.6.   Indien de Gebruiker weet of vermoedt dat zijn Account door derden wordt gebruikt, dient hij Afvalplaza hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen, waarna Afvalplaza nadere maatregelen kan treffen.

 3.7.  Afvalplaza is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Website en/of Dienstverlening. Wanneer Afvalplaza zulks nodig acht, zal zij de Gebruiker hiervan onverwijld op de hoogte stellen en aan hem het nieuwe, aangepaste wachtwoord verstrekken.

 

4. Gebruik van de Dienstverlening

4.1.   In het kader van de Dienstverlening zal de Gebruiker verschillende gegevens aan Afvalplaza moeten verstrekken. De Gebruiker staat er voor in dat alle verstrekte gegevens, waaronder maar niet beperkt tot naam, adres- en e-mailgegevens volledig, juist en actueel zijn.

4.2.   Door de gegevens aan Afvalplaza aan te leveren, waaronder niet uitsluitend gegevens met betrekking tot een Opdracht en/of Bieding, geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert hij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. De Gebruiker is er mee bekend dat de positionering van de informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4.3.  De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde informatie en gegevens.

4.4.  De gebruiker zal de Dienstverlening uitsluitend voor zichzelf gebruiken. De Gebruiker verklaart dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienstverlening en dat hij zich ter zake van het verlenen van een Opdracht of het uitbrengen en/of uitvoeren van een Bieding, zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.5.   Het is de Gebruiker in ieder geval niet toegestaan om op enige wijze gebruik te maken van de Website en/of Dienstverlening die strijdig is met het beoogde gebruik. Als strijdig met het beoogde gebruik wordt in ieder geval beschouwd, het plaatsen van:

 • teksten, beelden, geluiden of ander materiaal dat in strijd is met enige geldende wet of regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
 • teksten, beelden, geluiden of ander materiaal dat op enige manier verband houdt met en/of verwijst naar illegale activiteiten en/of diensten
 • teksten, beelden, geluiden of ander materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden en/of waarmee andere rechten van Afvalplaza of derden worden geschonden en/of waarmee anderszins schade aan anderen wordt toegebracht;
 • teksten, beelden, geluiden of ander materiaal dat naar de mening van Afvalplaza strijdig is met de goede zeden of de goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat;
 • teksten, beelden, geluiden of ander materiaal waarbij op enige wijze melding wordt gemaakt van dan wel wordt verwezen naar een andere, direct met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
 • teksten, beelden, geluiden of ander materiaal hoofdzakelijk bedoeld om een onderneming (in)direct te promoten, indien niet vooraf schriftelijke toestemming door Afvalplaza is verkregen en het niet een Referentie als bedoeld in artikel 6 betreft die overigens aan de daarvoor gestelde vereisten voldoet ;
 • telefoon- en adresgegevens van de Gebruiker of een willekeurige derde.        

4.6.   Afvalplaza voert, alvorens de door de Gebruiker opgegeven informatie op de Website te plaatsen, geen controle uit ten aanzien van de volledigheid, juistheid en/of rechtmatigheid van deze informatie.

4.7.   Afvalplaza behoudt zich echter wel het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten om haar moverende redenen.

4.8.   Afvalplaza behoudt zich tevens het recht voor – maar is daartoe niet gehouden – om, al dan niet naar aanleiding van een melding van een andere Gebruiker en/of derde(n), informatie te weigeren of te (doen) verwijderen van de Website wanneer deze onjuist of onbetrouwbaar is en/of in strijd is met het beoogde gebruik van de Website en/of Dienstverlening op grond van het bepaalde in artikel 4.4., zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

4.9.   Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Bieder komt pas tot stand op het moment dat de Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Bieder heeft bevestigd conform de wettelijke regels die gelden ten aanzien van de totstandkoming van overeenkomsten (aanbod en aanvaarding). Afvalplaza is bij een dergelijke overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Bieder uitdrukkelijk geen partij. 

4.10.   Afvalplaza oefent dan ook geen enkele controle uit op en/of geeft geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid en/of de rechtmatigheid van de Opdracht en/of de uitvoering daarvan; de juistheid van de Bieding; de bevoegdheid van de Opdrachtgever om diensten te laten uitvoeren en/of; de bevoegdheid van de Bieder om die diensten uit te voeren. Afvalplaza is jegens de gebruiker in dit verband op geen enkele wijze aansprakelijk. Bovendien vrijwaart de Gebruiker Afvalplaza van iedere aansprakelijkheid jegens derden met enige vordering die hiermee verband houdt.

4.11.   Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen, mag enkel plaatsvinden voor het doel waarvoor deze gegevens door de Gebruiker middels de Website zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens op een andere wijze en/of voor enig ander doel te (doen laten) verwerken, waaronder maar niet uitsluitend iedere vorm van ongevraagde communicatie.

4.12.   Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 4.10 bepaalde, verbeurt hij aan Afvalplaza, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis. De verbeurte van deze boete laat het recht van Afvalplaza of een derde onverlet om andere (rechts)maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

4.13.   Het in de vorige artikelleden 4.11. en 4.12. bepaalde, blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst tussen Afvalplaza en de Gebruiker van kracht.

 

5. Privacy

5.1.   Afvalplaza verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Dienstverlening en aanverwante activiteiten. Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt enkel met toestemming van de Gebruiker en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2.   Door het aanmaken van een Account en gebruik te maken van de Website en/of Dienstverlening, geeft de Gebruiker uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn (persoons)gegevens als bedoeld in het vorige artikel. Afvalplaza kan in het kader van de verwerking van de (persoons)gegevens derden inschakelen. De Gebruiker stemt reeds nu voor alsdan in met het inschakelen van deze derde bewerkers.

5.3.   Op de verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Afvalplaza van toepassing, welke de Gebruiker op de Website kan raadplegen en waarvan de Gebruiker kennis heeft genomen.

 

6. Referenties

6.1.   De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een referentie toe te voegen aan het profiel van de Bieder door wie hij bepaalde diensten heeft laten of laat uitvoeren (de “Referentie”). In de Referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.

6.2.   Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in de Referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Afvalplaza voor enige aanspraak van een derde, waaronder maar niet beperkt tot de Bieder, terzake daarvan.

6.3.    Afvalplaza is te allen tijde gerechtigd een Referentie te verwijderen. Zij kan daartoe overgaan indien, al dan niet naar aanleiding van een melding, blijkt dat de Referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Referentie Afspraken zoals gepubliceerd op de Website.

6.4.    Een Referentie wordt geacht onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig te zijn, indien:

 • de Referentie lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevat;
 • de Referentie persoonlijke gegevens bevat ten aanzien van een Bieder, in het bijzonder ten aanzien van medewerkers van de Bieder;
 • de Referentie (hyper)links en/of scripts bevat;
 • de Referentie niet is toegevoegd door de Opdrachtgever en/of geen betrekking heeft op de Bieder door wie de Opdracht is of wordt uitgevoerd.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1.   Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (inhoud van de) Website, waaronder maar niet uitsluitend auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, databankrechten en modelrechten, behoren bij uitsluiting toe aan Afvalplaza en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Opdrachten, Biedingen of anderszins.

7.2.   Het is de Gebruiker toegestaan om de Website via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de Dienstverlening. De Gebruiker weerhoudt zich echter van iedere handeling die (mogelijk) inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht dat aan Afvalplaza toebehoort. In het bijzonder mag de Gebruiker de Website of een deel daarvan en/of de inhoud daarvan nooit zonder voorafgaande goedkeuring van Afvalplaza gebruiken voor een (eigen) commercieel doel. Ook is het de gebruiker niet toegestaan om (delen van) de Website – al dan niet in gewijzigde vorm – op een andere wijze openbaar te maken of onderdeel te laten uitmaken van een ander werk, ongeacht de vorm, zoals een geprint of elektronisch document, een weblog, forum of een andere website al dan niet middels een frame link of deep link.

7.3.   De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder maar niet uitsluitend Opdrachten, Biedingen en Referenties, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Afvalplaza volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem aan Afvalplaza aangeleverde informatie, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

 

8. Uitsluiting van gebruik

8.1.   Afvalplaza behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen en onverminderd haar recht om eventuele andere rechten in te roepen die haar toekomen, indien:

 • de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met artikel 4 en/of artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden;
 • de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
 • de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

 

9. Overmacht

9.1.   Afvalplaza is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Afvalplaza gebruikt maakt.

 

10. Aansprakelijkheid Afvalplaza

10.1.  Onverminderd het elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, is Afvalplaza alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Afvalplaza. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Afvalplaza te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Afvalplaza wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.2.   De totale aansprakelijkheid van Afvalplaza kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienstverlening voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro).

10.3.   Iedere aansprakelijkheid van Afvalplaza voor indirecte schade, waaronder in ieder geval is begrepen gevolgschade, winstderving, reputatieschade, verlies van goodwill en omzetderving, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.4.   Afvalplaza kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door het handelen en/of nalaten van derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Dienstverlening.

10.5.   Dit artikel beoogt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Afvalplaza verder te beperken dan wettelijk is toegestaan.

 

11. Verwijzingen

11.1.   De Website bevat (mogelijk) verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites die niet door Afvalplaza worden aangeboden. Afvalplaza heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid. Afvalplaza aanvaardt  daarom geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande.

 

12. Melding van misbruik

12.1.   Afvalplaza biedt de Gebruiker de mogelijkheid om melding te maken van de aanwezigheid van bepaalde informatie op de Website die naar de mening van de Gebruiker onrechtmatig is. Hiertoe kan de Gebruiker het daarvoor bestemde contactformulier op de Website invullen en aan Afvalplaza toesturen. Aan de hand van de door de Gebruiker op te geven gegevens zal Afvalplaza de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Afvalplaza gestelde vereisten. Indien Afvalplaza van mening is dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Afvalplaza direct worden verwijderd.

12.2    Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker Afvalplaza voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Afvalplaza lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand. 

13. Duur en beëindiging

13.1.   Elke Overeenkomst tussen Afvalplaza en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wanneer de Overeenkomst  uitdrukkelijk voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na afloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend verlengd indien 1 (één) maand voor het aflopen van die termijn geen schriftelijke opzegging door Afvalplaza is ontvangen.

13.2.   De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk te beëindigen. De Gebruiker kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier op de Website. Voor de Bieder geldt een afwijkende regeling welke is opgenomen onder artikellid 13.6.

13.3.   Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, heeft Afvalplaza het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de Gebruiker in staat van faillissement geraakt; surcéance van betaling aanvraagt; de bedrijfsvoering staakt en/of; in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst, waaronder het niet-nakomen van een betalingsverplichting.

13.4.   Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat de Gebruiker niet van de verplichting om reeds verschuldigde bedragen aan Afvalplaza te voldoen en weerhoudt Afvalplaza niet van het (kunnen) uitoefenen van enig ander recht dat haar op grond van de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de wet toekomt.

13.5.   Voor de Overeenkomst tussen Afvalplaza en de Bieder geldt in aanvulling op het voorgaande, het bepaalde in de volgende artikelleden 13.5. en 13.6.

13.5.   De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de datum van de Overeenkomst. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen en biedingen voor de duur van de initiële periode voortgezet. Biedingen die onderdeel zijn van het abonnement zijn geldig gedurende de looptijd van het abonnement. Apart aangekochte biedingen blijven geldig.

13.6.   In afwijking van het voorgaande artikel 13.2. van deze Algemene Voorwaarden, kan de Bieder de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen het einde van de dan geldende looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. De Bieder kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier via www.afvalplaza.nl/contact.

 

14. Tarieven en betalingen

14.1.   Dit artikel is enkel van toepassing op de Overeenkomst waarbij de Bieder partij is en waarbij deze een betalingsverplichting jegens Afvalplaza op zich heeft genomen.

14.2.   Alle door Afvalplaza vermelde prijzen en tarieven luiden in euro's en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en/of enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.

14.3.   Afvalplaza is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.

14.4.   Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.

14.5.   Indien de Bieder niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelleden 14.3. en 14.4. bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 30 (dertig) dagen nadat hij redelijkerwijs met de prijswijziging bekend heeft kunnen raken, de mogelijkheid om de Overeenkomst met Afvalplaza met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. De Bieder heeft in ieder geval redelijkerwijs met de prijswijziging bekend kunnen raken op het moment dat de prijswijziging op de Website is gepubliceerd.

14.6.   De aan Afvalplaza verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.7.   Betaling vindt plaats door het gefactureerde bedrag binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum dagen op de rekening van Afvalplaza te storten onder vermelding van het in de factuur vermelde kenmerk, te weten 1514.76.934 t.n.v. Afvalplaza.nl. 

14.8.   Met instemming van Afvalplaza kan betaling ook plaatsvinden door middel van automatische incasso. Daartoe dient de Bieder Afvalplaza te machtigen op de wijze zoals nader door Afvalplaza zal worden aangegeven. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht.

14.9.   Indien het gefactureerde bedrag niet uiterlijk op de 15e (vijftiende) dag na de factuurdatum op de rekening van Afvalplaza is bijgeschreven en/of de automatische incasso niet is geslaagd, bijvoorbeeld door een ontoereikend saldo of stornering, dan wordt dit schriftelijk aan de Bieder medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de Bieder automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. De Bieder is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Afvalplaza, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

14.10.    Alle betalingen door de Bieder aan Afvalplaza worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Afvalplaza, ongeacht enige andere aanduiding bij de betaling door de Bieder.

14.11.    Enig beroep door de Bieder op opschorting, verrekening of aftrek van enige betaling is niet toegestaan

 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1.   Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15.2.   Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

Afvalplaza.nl Bergen op Zoom, November 2013.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant op 1 december 2013.

versie 1.0 - 18/11/2013

Om Afvalplaza optimaal te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Door de website te gebruiken ga je akkoord met ons cookiebeleid. Sluiten